eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3965

NGC 3965
Objekt NGC 3965 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3965 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=15.7m; B=16.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h54m23.1s; Dec= -10°51'59"
RedShift (z): 0.048864
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3965: na základe množstva červeného posunu (z) - 206.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3965 : PGC 157086, NPM1G -10.0399

Blízke objekty: NGC 3963, NGC 3964, NGC 3966, NGC 3967

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.