eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3974

NGC 3974
Objekt NGC 3974 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3974 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x1.1'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h55m40.1s; Dec= -12°1'38"
RedShift (z): 0.018339
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3974: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3974 : PGC 37452, MCG -2-31-1

Blízke objekty: NGC 3972, NGC 3973, NGC 3975, NGC 3976A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.