eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 398

NGC 398
Objekt NGC 398 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 398 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m53.6s; Dec= 32°30'54"
RedShift (z): 0.016605
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 398: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 398 : PGC 4090, MCG 5-3-65, CGCG 501-100, ARAK 31, NPM1G +32.0049

Blízke objekty: NGC 396, NGC 397, NGC 399, NGC 400

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.