eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 397

NGC 397
Objekt NGC 397 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 397 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m31s; Dec= 33°6'35"
RedShift (z): 0.016661
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 397: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 397 : PGC 4051, MCG 5-3-64, CGCG 501-96, NPM1G +32.0048

Blízke objekty: NGC 395, NGC 396, NGC 398, NGC 399

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.