eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 395

NGC 395
Objekt NGC 395 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 395 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Tukan
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 17.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h5m7.3s; Dec= -71°59'39"
Iné mená objektu NGC 395 : ESO 51-SC16, in SMC

Blízke objekty: NGC 393, NGC 394, NGC 396, NGC 397

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.