eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 394

NGC 394
Objekt NGC 394 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 394 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.3'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m26.1s; Dec= 33°8'52"
RedShift (z): 0.014754
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 394: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 394 : PGC 4049, MCG 5-3-63, CGCG 501-95, ARAK 30

Blízke objekty: NGC 392, NGC 393, NGC 395, NGC 396

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.