eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 392

NGC 392
Objekt NGC 392 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 392 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=12.7m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m23.3s; Dec= 33°8'0"
RedShift (z): 0.015651
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 392: na základe množstva červeného posunu (z) - 66.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 392 : PGC 4042, UGC 700, MCG 5-3-62, CGCG 501-94

Blízke objekty: NGC 390, NGC 391, NGC 393, NGC 394

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.