eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 391

NGC 391
Objekt NGC 391 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 391 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h7m22.5s; Dec= 0°55'33"
RedShift (z): 0.017882
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 391: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 391 : PGC 3976, UGC 693, MCG 0-3-75, CGCG 384-77

Blízke objekty: NGC 389, NGC 390, NGC 392, NGC 393

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.