eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 389

NGC 389
Objekt NGC 389 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 389 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m29.8s; Dec= 39°41'42"
RedShift (z): 0.017819
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 389: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 389 : PGC 4054, UGC 703, MCG 6-3-14, CGCG 520-17

Blízke objekty: NGC 387, NGC 388, NGC 390, NGC 391

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.