eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 390

NGC 390
Objekt NGC 390 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 390 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Ryby
Typ: * -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h7m53.7s; Dec= 32°26'1"

Blízke objekty: NGC 388, NGC 389, NGC 391, NGC 392

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.