eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 396

NGC 396
Objekt NGC 396 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 396 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.3'
veľkosť: V=15.7m; B=16.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m8.5s; Dec= 4°31'51"
Iné mená objektu NGC 396 : PGC 99944, * or c gxy 10" n

Blízke objekty: NGC 394, NGC 395, NGC 397, NGC 398

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.