eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4084

NGC 4084
Objekt NGC 4084 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4084 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h5m15.3s; Dec= 21°12'54"
RedShift (z): 0.022576
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4084: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4084 : PGC 38272, MCG 4-29-14, CGCG 128-17

Blízke objekty: NGC 4082, NGC 4083, NGC 4085, NGC 4086

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.