eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4083

NGC 4083
Objekt NGC 4083 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4083 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=14.6m; B=15.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h5m14s; Dec= 10°36'49"
RedShift (z): 0.033416
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4083: na základe množstva červeného posunu (z) - 141.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4083 : PGC 38275, MCG 2-31-24, CGCG 69-44, NPM1G +10.0286

Blízke objekty: NGC 4081, NGC 4082, NGC 4084, NGC 4085

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.