eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4082

NGC 4082
Objekt NGC 4082 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4082 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h5m11.4s; Dec= 10°40'15"
RedShift (z): 0.023283
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4082: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4082 : PGC 38274, MCG 2-31-26, CGCG 69-46

Blízke objekty: NGC 4080, NGC 4081, NGC 4083, NGC 4084

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.