eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4160

NGC 4160
objekt NGC 4160 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4160 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Canum Venaticorum
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t12m11.6s; Dec= 43°44'18"

Naboobjekter: NGC 4158, NGC 4159, NGC 4161, NGC 4162

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.