eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4186

NGC 4186
Objekt NGC 4186 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4186 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h14m6.4s; Dec= 14°43'33"
RedShift (z): 0.026292
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4186: na základe množstva červeného posunu (z) - 111.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4186 : PGC 39057, NGC 4192B, UGC 7240, MCG 3-31-81, CGCG 98-111, VCC 101

Blízke objekty: NGC 4184, NGC 4185, NGC 4187, NGC 4187A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.