eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4187

NGC 4187
Objekt NGC 4187 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4187 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h13m29.3s; Dec= 50°44'30"
RedShift (z): 0.030481
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4187: na základe množstva červeného posunu (z) - 128.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4187 : PGC 39004, NGC 4187A, UGC 7229, MCG 9-20-117, CGCG 269-42

Blízke objekty: NGC 4185, NGC 4186, NGC 4187A, NGC 4187B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.