eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 420

NGC 420
Objekt NGC 420 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 420 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Ryby
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h12m14.4s; Dec= 32°7'25"

Blízke objekty: NGC 418, NGC 419, NGC 421, NGC 422

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.