eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 419

NGC 419
Objekt NGC 419 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 419 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Tukan
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.40'
veľkosť: V=11.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h8m17.2s; Dec= -72°53'0"
Iné mená objektu NGC 419 : ESO 29-SC33, in SMC

Blízke objekty: NGC 417, NGC 418, NGC 420, NGC 421

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.