eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4291

NGC 4291
Objekt NGC 4291 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4291 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.7'
veľkosť: V=11.5m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h20m17.3s; Dec= 75°22'16"
RedShift (z): 0.005861
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4291: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4291 : PGC 39791, UGC 7397, MCG 13-9-24, CGCG 352-28

Blízke objekty: NGC 4289, NGC 4290, NGC 4292, NGC 4292A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.