eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4292A

NGC 4292A
Objekt NGC 4292A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4292A - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h21m16.7s; Dec= 4°37'59"
Iné mená objektu NGC 4292A : PGC 213977

Blízke objekty: NGC 4291, NGC 4292, NGC 4293, NGC 4294

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.