eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4347

NGC 4347
Objekt NGC 4347 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4347 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Panna
Typ: * -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h23m52.3s; Dec= -3°14'25"

Blízke objekty: NGC 4345, NGC 4346, NGC 4348, NGC 4349

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.