eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4349

NGC 4349
Objekt NGC 4349 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4349 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Južný kríž
Typ: I2m -
Uhlové rozmery: 4.00'
veľkosť: V=7.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h24m6s; Dec= -61°52'13"
Iné mená objektu NGC 4349 : OCL 882, ESO 131-SC3

Blízke objekty: NGC 4347, NGC 4348, NGC 4350, NGC 4351

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.