eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4408

NGC 4408
Objekt NGC 4408 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4408 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h26m17.1s; Dec= 27°52'16"
RedShift (z): 0.025094
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4408: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4408 : PGC 40668, CGCG 158-107

Blízke objekty: NGC 4406, NGC 4407, NGC 4409, NGC 4410C

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.