eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4427

NGC 4427
objekt NGC 4427 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4427 - to stjerner i stjernebildet Comae Berenices
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t27m10.5s; Dec= 27°50'22"
Andre objektnavn NGC 4427 : NGC 4426

Naboobjekter: NGC 4425, NGC 4426, NGC 4428-1, NGC 4428-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.