eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4442

NGC 4442
Objekt NGC 4442 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4442 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.50'x1.8'
veľkosť: V=10.4m; B=11.4m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h28m3.9s; Dec= 9°48'14"
RedShift (z): 0.001775
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4442: na základe množstva červeného posunu (z) - 7.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4442 : PGC 40950, UGC 7583, MCG 2-32-68, CGCG 70-100, VCC 1062

Blízke objekty: NGC 4440, NGC 4441, NGC 4443, NGC 4444

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.