eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4443

NGC 4443
Objekt NGC 4443 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4443 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.40'x1.4'
veľkosť: V=11.2m; B=12.1m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h29m2.9s; Dec= 13°11'4"
RedShift (z): 0.006441
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4443: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4443 : PGC 41111, NGC 4461, UGC 7613, MCG 2-32-84, CGCG 70-115, VCC 1158, Markarian chain

Blízke objekty: NGC 4441, NGC 4442, NGC 4444, NGC 4445

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.