eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4445

NGC 4445
Objekt NGC 4445 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4445 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 2.60'x0.5'
veľkosť: V=12.8m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h28m16.1s; Dec= 9°26'12"
RedShift (z): 0.001181
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4445: na základe množstva červeného posunu (z) - 5.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4445 : PGC 40987, IC 793, UGC 7587, MCG 2-32-72, CGCG 70-104, VCC 1086

Blízke objekty: NGC 4443, NGC 4444, NGC 4446, NGC 4447

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.