eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4446

NGC 4446
Objekt NGC 4446 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4446 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.9'
veľkosť: V=13.9m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h28m6.8s; Dec= 13°54'44"
RedShift (z): 0.024404
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4446: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4446 : PGC 40962, UGC 7586, MCG 2-32-69, CGCG 70-103, VCC 1072, KCPG 339A

Blízke objekty: NGC 4444, NGC 4445, NGC 4447, NGC 4448

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.