eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4459

NGC 4459
Objekt NGC 4459 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4459 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 3.50'x2.7'
veľkosť: V=10.4m; B=11.3m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h29m0s; Dec= 13°58'43"
RedShift (z): 0.004036
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4459: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4459 : PGC 41104, UGC 7614, MCG 2-32-83, CGCG 70-116, VCC 1154, IRAS 12264+1415

Blízke objekty: NGC 4457, NGC 4458, NGC 4460, NGC 4461

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.