eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4464

NGC 4464
Objekt NGC 4464 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4464 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h29m21.2s; Dec= 8°9'25"
RedShift (z): 0.004146
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4464: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4464 : PGC 41148, UGC 7619, MCG 1-32-78, CGCG 42-128, VCC 1178

Blízke objekty: NGC 4462, NGC 4463, NGC 4465, NGC 4466

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.