eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4465

NGC 4465
Objekt NGC 4465 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4465 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=14.5m; B=15.2m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h29m23.5s; Dec= 8°1'34"
RedShift (z): 0.024634
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4465: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4465 : PGC 41157, CGCG 42-127, VCC 1182

Blízke objekty: NGC 4463, NGC 4464, NGC 4466, NGC 4467

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.