eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4555

NGC 4555
Objekt NGC 4555 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4555 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.4'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h35m41s; Dec= 26°31'26"
RedShift (z): 0.022292
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4555: na základe množstva červeného posunu (z) - 94.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4555 : PGC 41975, IC 3545, UGC 7762, MCG 5-30-26, CGCG 159-21

Blízke objekty: NGC 4553, NGC 4554, NGC 4556, NGC 4557

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.