eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4557

NGC 4557
Objekt NGC 4557 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4557 - tri hviezdičky v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h35m49.7s; Dec= 27°3'14"

Blízke objekty: NGC 4555, NGC 4556, NGC 4558, NGC 4559B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.