eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4557

NGC 4557
objekt NGC 4557 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4557 - tre stjerner i stjernebildet Comae Berenices
Typen: *3 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t35m49.7s; Dec= 27°3'14"

Naboobjekter: NGC 4555, NGC 4556, NGC 4558, NGC 4559B

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.