eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4556

NGC 4556
Objekt NGC 4556 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4556 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h35m45.6s; Dec= 26°54'33"
RedShift (z): 0.024987
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4556: na základe množstva červeného posunu (z) - 105.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4556 : PGC 41980, UGC 7765, MCG 5-30-27, CGCG 159-22

Blízke objekty: NGC 4554, NGC 4555, NGC 4557, NGC 4558

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.