eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4558

NGC 4558
Objekt NGC 4558 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4558 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=14.7m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h35m52.6s; Dec= 26°59'30"
RedShift (z): 0.026205
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4558: na základe množstva červeného posunu (z) - 110.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4558 : PGC 41995, MCG 5-30-28, CGCG 159-23, PGC 42019

Blízke objekty: NGC 4556, NGC 4557, NGC 4559B, NGC 4559A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.