eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4632

NGC 4632
Objekt NGC 4632 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4632 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x1.2'
veľkosť: V=11.7m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h42m32.3s; Dec= -0°4'50"
RedShift (z): 0.005747
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4632: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4632 : PGC 42689, UGC 7870, MCG 0-32-38, CGCG 14-110, UM 514, IRAS 12399+0011

Blízke objekty: NGC 4630, NGC 4631, NGC 4633, NGC 4634

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.