eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4707

NGC 4707
Objekt NGC 4707 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4707 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sm -
Uhlové rozmery: 2.20'x2.1'
veľkosť: V=12.9m; B=13.4m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h48m23.2s; Dec= 51°9'48"
RedShift (z): 0.001561
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4707: na základe množstva červeného posunu (z) - 6.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4707 : PGC 43255, UGC 7971, MCG 9-21-50, DDO 150, CGCG 270-25, 1ZW 43

Blízke objekty: NGC 4705, NGC 4706, NGC 4708, NGC 4709

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.