eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4706

NGC 4706
Objekt NGC 4706 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4706 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.5'
veľkosť: V=12.8m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h49m54s; Dec= -41°16'46"
RedShift (z): 0.012882
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4706: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4706 : PGC 43411, ESO 323-1, MCG -7-26-55, DRCG 56-44, DCL 278

Blízke objekty: NGC 4704, NGC 4705, NGC 4707, NGC 4708

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.