eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4709

NGC 4709
Objekt NGC 4709 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4709 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x2.0'
veľkosť: V=10.9m; B=12.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h50m3.9s; Dec= -41°22'57"
RedShift (z): 0.015604
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4709: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4709 : PGC 43423, ESO 323-3, MCG -7-26-56, AM 1247-410, DRCG 56-28, DCL 282

Blízke objekty: NGC 4707, NGC 4708, NGC 4710, NGC 4711

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.