eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4717

NGC 4717
Objekt NGC 4717 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4717 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h50m34.5s; Dec= -9°27'46"
RedShift (z): 0.015591
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4717: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4717 : PGC 43467, MCG -1-33-23

Blízke objekty: NGC 4715, NGC 4716, NGC 4718, NGC 4719

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.