eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4751

NGC 4751
Objekt NGC 4751 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4751 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 3.00'x1.1'
veľkosť: V=11.2m; B=12.2m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h52m50.6s; Dec= -42°39'36"
RedShift (z): 0.006985
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4751: na základe množstva červeného posunu (z) - 29.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4751 : PGC 43723, ESO 323-29, MCG -7-27-11, DCL 340, IRAS 12500-4223

Blízke objekty: NGC 4749, NGC 4750, NGC 4752, NGC 4753

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.