eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4760

NGC 4760
Objekt NGC 4760 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4760 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.8'
veľkosť: V=11.4m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h53m7.2s; Dec= -10°29'41"
RedShift (z): 0.015884
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4760: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4760 : PGC 43763, MCG -2-33-41

Blízke objekty: NGC 4759B, NGC 4759A, NGC 4761, NGC 4762

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.