eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4842B

NGC 4842B
Objekt NGC 4842B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4842B - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=15.1m; B=16.1m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h57m36.4s; Dec= 27°29'4"
RedShift (z): 0.024148
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4842B: na základe množstva červeného posunu (z) - 102.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4842B : PGC 44338, MCG 5-31-31, CGCG 160-46, DRCG 27-23

Blízke objekty: NGC 4841B, NGC 4841A, NGC 4842A, NGC 4843

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.