eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4842A

NGC 4842A
Objekt NGC 4842A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4842A - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h57m36s; Dec= 27°29'35"
RedShift (z): 0.024494
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4842A: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4842A : PGC 44337, MCG 5-31-30, CGCG 160-46, DRCG 27-30

Blízke objekty: NGC 4841A, NGC 4842B, NGC 4843, NGC 4844

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.