eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4872

NGC 4872
Objekt NGC 4872 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4872 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.9'
veľkosť: V=11.7m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h59m35.8s; Dec= 27°57'34"
RedShift (z): 0.023937
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4872: na základe množstva červeného posunu (z) - 101.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4872 : PGC 44628, UGC 8103, MCG 5-31-70, CGCG 160-231, Z 1257.2+2814, DRCG 27-129

Blízke objekty: NGC 4870, NGC 4871, NGC 4873, NGC 4874

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.