eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4871

NGC 4871
Objekt NGC 4871 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4871 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h59m30.1s; Dec= 27°57'23"
RedShift (z): 0.022445
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4871: na základe množstva červeného posunu (z) - 94.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4871 : PGC 44606, MCG 5-31-66, CGCG 160-227, DRCG 27-131

Blízke objekty: NGC 4869, NGC 4870, NGC 4872, NGC 4873

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.