eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4869

NGC 4869
Objekt NGC 4869 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4869 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h59m23.5s; Dec= 27°54'41"
RedShift (z): 0.022879
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4869: na základe množstva červeného posunu (z) - 96.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4869 : PGC 44587, MCG 5-31-65, CGCG 160-225, DRCG 27-105

Blízke objekty: NGC 4867, NGC 4868, NGC 4870, NGC 4871

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.