eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4870

NGC 4870
Objekt NGC 4870 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4870 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.6m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h59m17.8s; Dec= 37°2'54"
RedShift (z): 0.035340
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4870: na základe množstva červeného posunu (z) - 149.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4870 : PGC 44569

Blízke objekty: NGC 4868, NGC 4869, NGC 4871, NGC 4872

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.